Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů   Mzdová a personální agenda odměny zastupitelů, odměny volebních komisí(listinná, elektronická) BOZP (listinně) Vyplácení cestovních náhrad, evidence cestovních dokladů (listinná, elektronická) Evidence obyvatel včetně přihlašovacích lístků (listinná, elektronická) Rušení trvalého pobytu (listinná) Evidence osob s hlášeným trvalým pobytem na OÚ (elektronická, listinná) Kniha vítání občánků, pamětní kniha(listinná) Volební agenda (listinná, elektronická) Vidimace a legalizace (listinná, elektronická) Kronika (listinná) Poplatky - psi, odpady, ubytovací, veřrejné prostranství, správní, ze vstupného (listinná, elektronická) Smlouvy - kupní, prodejní, nájemní, darovací, o smlouvách budoucích, věcná břemena, pachtovní (listinná i elektronická) Podněty k územnímu plánu (listinná) Běžná e-mailová komunikace, datová schránka (elektronicky) Evidence došlé pošty: Podací deník, spisová služba (listinná, elektronická) Krizová hlášení (elektronicky) Stavební řízení - dotčený orgán, (listinně, elektronicky) Přidělení čísla popisného (listinná, elektronická) Archivace stavební dokumentace (listinná, elektronicky) Správní řízení - žádosti a rozhodnutí (listinná, elektronicky) Žádosti podle 106/1999 Sb., a odpovědi (listinná, elektronicky) Czech Point (listinná) Informace poskytované jiným na vlastní obyvatele (soudy, policie) (listinná, elektronicky) Úřední deska (fyzická, elektronická) Zápisy a usnesení ze zastupitelstva, rady a výborů (listinně i elektronicky) Knihovna: Seznam čtenářů (listinná, elektronicky) Seznam domů s jménem vlastníka, seznnam majitelů chat (listnná, elektronicky) JPO, SDH (listině) Ředitel školy (listinná, elektronická) Významná jubilea (lstinně) Evidence majitelů psů (listinná, elektronická) Evidence včelstev (listinná) Exekuce (listinná, elektronická) Bytové hospodářství (nájemní smlouvy) (listinná, elektronicky) Pokladna, účetní doklady (listinná, elektronicky) Účetnictví (listinná, elektronicky) Probační služba, VPP (listinná, elektronicky) Rozesílání informačního emailu (elektronická) Stížnosti, petice a podměty občanů (elektronická, listinná) Evidence povinných oznámení do centrálního registru - pověřená osoba (elektronická, listinná) Zprostředkování zájezdů pro obyvatele
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Zpracovatel Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Zpracovatel Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce
Účel zpracování Vedení mzdové a personální agendy Bezpečnost na pracovišti Vedení cestovních dokladů Vedení evidence obyvatel Evidence obyvatel Evidence osob s hlášeným trvalým pobytem na OÚ Vedení pamětní knihy Vedení volebních seznamů Ověřování podpisů a listin Vedení kroniky Výběr poplatků Uzavírání smluv Zpracování územního plánu Vedení e-mailové komunikace Vedení pošty Informování občanů Stavební řízení Evidence domů Evidence stavebních prací Správní rozhodnutí Právo na informace Vyřízení žádostí Czech Point Informace jiným správním orgánům Vyvěšování na úřední desce Vedení agendy zastupitelstva, rady a výborů Vedení seznamu čtenářů Vedení evidence vlastníků nemovitostí Vedení hasičeské jednotky Personální agenda ředitele příspěvkové organizace Ocenění jubileí, vyhlášení rozhlasem Vedení evidence majitelů psů Vedení evidence včelstev Informační povinnost Bytové hospodářství Evidence plateb hotovostích a bezhotovostích na účet obce Vedení účetnictví Probační služba, VPP Rozesílání emailů pro občany Evidence stžností a petic Evidence povinných oznámení do registru Zprostředkování zájezdů pro obyvatele
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
zaměstnanci obce, zastupitelé, dohodáři , členové volebních komisí zaměstnanci obci zaměstnanci obci, zastupitelé obyvatelé s trvalým bydlištěm Obyvatelé s trvalým pobytem obyvatelé s trvalým bydlištěm Narozené děti Voliči v obci, voliči na hlasovací průkaz Občané a jiní Občané obce Občané a majitelé nemovitostí Občané a jiní Občané a vlastníci nemovitostí, pozemků  Korespondenti Korespondenti občané Občané Občané obce Občané Občané Žadatelé Žadatelé Současní a bývalí občané Občané a jiné fyzické osoby Občané a jiné fyzické osoby Čtenáři knihovny Vlastníci nemovitostí Členové JSDH Ředitel školy Jubilanti obce, osoby týkající se události v obci Majitelé psů včelaři na území obce Občané obce nebo majitelé nemovitostí Nájemníci Plátci a příjemci Plátci a příjemci odsouzení občané, firmy  stěžovatelé starosta, místostarosta občané
Kategorie osobních údajů Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, zdravotní pojišťovny, platové výměry, dohody a pracovní smlouvy, kontaktní, zdravotní způsobilost, výše odměny pro zastupitele, prohlášení poplatníka, čísla účtů, srážky ze mzdy, osvědčení o praxi, mzdové listy, evidenční listy důchodového pojištění jmenné, datum narození, podpisy jmenné, SPZ, podpis jmenné, adresnné, rodné číslo, datum narození, místo narození, stav, rodiče, způsobilost jmenné, adresa, datum narození, datum, ke kterému se ruší trvalý pobyt, nabytí právní moci, svědci a jejich bydliště jmenné, adresnné, rodné číslo, datum narození, místo narození, stav, rodiče, způsobilost Jmenné, datum narození, podpisy rodičů Jmenné, adresnné, datum narození Jméno a příjmení, datum narození, místo narození a číslo dokladu, listina co se ověřuje, datum, podpis Jmenné Jmenné, adresnní Jmenné, adresnné, kontaktní, datum narození, podpisy Jmenné, adresné, kontaktní, číslo parcely a nemovitosti, LV,podpisy  Jemnné, kontaktní, adresní Jmenné, adresnní, kontaktní, podpis Jmenné, kontaktní Jmenné, adresné, LV, číslo parcely, stavební záměr, kontaktní Jmenné, adresné, č. popisné, kontaktní, č. parcely Jména, adresnné, rozhodnutí, LV, kontakty Jmenné, adresné, kontaktní, věc, rozhodnutí, datumy narození Jmené, adresnné, kontakty, datum narození Jménné, adresné,rodné číslo, číslo dokladu, podpis Jmenné, adresnné, datum narození Jména, adresy, datum narození, parcela Jména, adresy, datum narození, parcela Jmenné, adresní Jmenné, adresa, č. popisné, č. evidenční, č. parcely Jmenné, adresné, kontakty, datum narození Jmenné, adresnné, kontakt, životopis, potvrzení praxe, platový výměr, jmenovací listinna Jmenné, stáří, datum úmrtí, datum pohřbu Jmenné, adresní Jmenné, adresní Jmenné, adresné, datum narození, exekuce na co, dražební částka, identifikace nemovitosti Jmenné, adresnné, kontaktní, datum narození, podpisy Jmenné, adresní Jmenné, adresní Jmenné, adresnné, kontaktní, datum narození, podpisy jmenné, kontaktní jmenné, adresné jmenné, identifikační Jmenné, adresné
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců Určení zaměsntnaci, ČSSZ, ÚP, zdravotní pojiš´tovny, finanční úřad Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, finanční úřad, soudy, policie apod. Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, katastr nemovitostí Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Učení zaměstnanci, stavebním orgán Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, dotazovaný orgán Určení zaměstnanci, veřejnost Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, úřad práce Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci
Doba uchování osobních údajů 50 let - personální a mzdové listy, 10 let - nemocenské , sociální a zdravotní pojištění, 5 let - DPP, DPČ, mzdové lístky, výplatní listiny, evidence pracovní doby 5 let (není stanoveno předpisem) 10 let 50 let 5 let 50 let 10 let (poté archiv) 5 let (seznamy), 10 let zápisy o výsledku hlasování 10 let 10 let (poté archiv) 5 let  5 let (po ukončení platnosti), 10 let (po ukončení platnosti při nabývání, prodeji, pronájmu obecního majetku) 10 let (po ukončení platnosti) 5 let 5 let 0 5 let (poté probrat co jde do archivu a co ke skartaci) 5 let po dobu trvání oprávněného zájmu obce 5 let 5 let (poté probrat co jde do archivu, co jde ke skartaci) 1 rok 5 let 1 rok 10 let 5 let po dobu trvání oprávněného zájmu obce 5 let 5 let (včetně uchování dokumentace z výběrového řízení na ředitele školy) 1 rok 5 let 5 let  1 rok (jako dokumenty na úřední desku) 10 let 5 let 5 let 5let 1 rok 5 let 5 let  5 let
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c c c c c c e c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c e c c c b c c c e c c e
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   128/2000, 563/1991, 235/2004, 250/2000, 219/2000, 220/2013 262/2006, 251/2005 563/1991 111/2009,  133/2000, 296/2004, 500/2004, 634/2004, 561/2004 111/2009,  133/2000, 296/2004, 500/2004, 634/2004, 561/2004 111/2009,  133/2000, 296/2004, 500/2004, 634/2004, 561/2004 128/2000 130/2000, 491/2001, 247/1995, 62/2003, 275/2012, 22/2004, 1/1993, 2/1993, 128/2000 21/2006, 36/2006, 634/2004 132/2006 565/1990, 280/2009, 634/2004, 128/2000, 182/2006 128/2000, 89/2012, 256/2013 128/2000, 183/2006 499/2004 499/2004 128/2000 183/2006, 128/2000 183/2006, 128/2000 183/2006, 128/2000 500/2004, 114/1992, 111/2009, 133/2000, 296/2004, 634/2004 106/1999 128/2000, 361/2000, 247/2000, 500/2004, 269/1994, 256/2013, 133/2000, 300/2008, 365/2000, 364/2009, 193/2009 111/2009, 133/2000, 500/2004, 128/2000 128/2000, 500/2004, 99/1963 128/2000 257/2001, 128/2000 128/2000 128/2000, 133/1985 128/2000, 562/2004 111/2009, 133/2000, 128/2000 565/1990, 280/2009, 634/2004, 128/2000, 182/2006 114/1992 128/2000, 565/1990, 280/2009, 634/2004, 182/2006 128/2000, 89/2012, 563/1991 263/1991 128/2000, 563/1991, 235/2004, 250/2000, 219/2000, 220/2013 zák. č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě; zák.435/2004 Sb., o zaměstnanosti 128/2000, 240/2000 128/2000, 500/2004, 85/1990 zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů  
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný smluvní zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE