Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
 

 

1. Oficiální název: Obec Sibřina
2. Důvod a způsob založení
Obec Sibřina vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, v platném znění ke dni 23. 11. 1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR a §§ 35-66 zák. č. 128/2000 Sb v platném znění o obcích).

  3. Organizační struktura
Starosta: Ing. Josef Novák

Místostarostka:
Bohuslava Kolářová

Referentka obecního úřadu: Petra Bětíková

Úřední hodiny pro občany:

 

Úřední hodiny OÚ Sibřina

Pondělí    
Úterý 8.00 - 12.00  
Středa 7.30 - 12.00 17.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00  
Pátek --  
Úřední hodiny starosty, místostarostky a zastupitelů: středa od 17.00hod – do 19.00hod

Mimo úřední hodiny OÚ Sibřina je možné vyřizovat všechny záležitosti kdykoliv po telefonické či osobní domluvě.
Telefon: 281 970 692, 733 394 574, e-mail: obec.sibrina@sibrina.cz

4. Kontaktní spojení:

Tel.: 
 281 970 692
Mob. 
733 394 574
E-mail:
obec.sibrina@sibrina.cz

IDDS: j3ebtrr- typ datové schránky: Orgán veřejné moci
5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:
číslo účtu:  7520201/0100, Komerční banka, a.s. Praha-Nonet
6. Identifikační číslo organizace (IČO) 00240745
7. Daňové identifikační číslo (DIČ):    CZ00240745
8. Schválený a upravený rozpočet a výkazy za uplynulý rok
9. Žádosti o informace
(místo a způsob, jak získat příslušné informace).
Obecní úřad Sibřina, 250 84  Sibřina, tel./fax: 281 970 692
e-mail:
obec.sibrina@sibrina.cz

žádosti lze podat:
ústně, písemně, pomocí Internetu
10. Příjem žádostí a dalších podání
(kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí)

Žádost o poskytnutí informace podává žadatel ústně nebo písemně a to i prostřednictvím telekomunikačních zařízení (telefon, fax, e-mail).

Písemné žádosti o poskytnutí informace doručené osobně podává žadatel v kanceláři obecního úřadu.

Jiná podání (žádost, stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání) žadatel může podat písemně do kanceláře obecního úřadu nebo zaslat poštou.

Příjem pomocí Internetu.

11. Opravné prostředky
(místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech)

Opravný prostředek lze podat pouze písemně, a to osobně do kanceláře obecního úřadu nebo poštou na adresu 

Obecní úřad Sibřina, 250 84  Sibřina, tel./fax: 281 970 692
e-mail:
obec.sibrina@sibrina.cz

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí (bylo-li vydáno), který odbor rozhodnutí vydal nebo měl vydat a proti čemu se žadatel odvolává. Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán.
12. Formuláře
(název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat)
Běžné formuláře lze získat v kanceláři OÚ na adrese Obecní úřad Sibřina, 250 84  Sibřina, tel./fax: 281 970 692
e-mail:
obec.sibrina@sibrina.cz

Informace a formuláře ke stažení
na http://www.form.cz
Formuláře
13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
(Popisy postupů, které musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat)

Portál veřejné správy České republiky – Životní situace – http://portal.gov.cz
Portál státní správy České republiky -
http://www.statnisprava.cz
Ministerstvo vnitra – Občan na úřadě –
http://www.mvcr.cz
Ministerstvo práce a sociálních věcí –
www.mpsv.cz

 
14. Nejdůležitější předpisy
(přehled předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí)

Všechny informace lze získat přímo na adrese
Obecní úřad Sibřina, 250 84  Sibřina, tel./fax: 281 970 692
e-mail:
obec.sibrina@sibrina.cz
15. Sazebník úhrad za poskytování informací
Sazebník úhrad za poskytnutí informací platný pro období 2018-2022. (vyvěšeno na ÚD 3.10.2018)
Sazební poplatků za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 platný od 15.5.2013
16. Poskytnuté informace na základě zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
(o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací)

Výroční zpráva o činnosti Obce Sibřina v oblasti poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - za rok 2018
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - za rok 2017
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - za rok 2016
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - za rok 2015
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - za rok 2014
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - za rok 2012

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - za rok 2013.
Na Úřadu obce Sibřina nebyla v roce 2011 podána žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Na Úřadu obce Sibřina nebyla v roce 2010 podána žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Na Úřadu obce Sibřina nebyla v roce 2009 podána žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Na Úřadu obce Sibřina nebyla v roce 2008 podána žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
17. Seznam organizací
(seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu)
 • Mateřská škola
  Sibřina 100, okres Praha východ, 250 84 Sibřina
  IČO: 71007334
  ředitelka: Mgr. Zuzana Svobodová
  jedná se o příspěvkovou organizaci obce
  tel.: 246 082 209, 607 874 919

  Výstupy z inspekční činnosti České školní inspekce v MŠ Sibřina
  Inspekční zpráva č. Čj. ČŠIS-2380/13-S
  Protokol o kontrole č. Čj. ČŠIS-2381/13-S
   
 • Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (JPO).
  podle § 68 zákona č. 135/1985 Sb., o požární ochraně:
  Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Sibřina -JSDH Sibřina

© Obec Sibřina 1998-2013, 24.01.2019 21:25:04