Dnes je - svátek má

   

Obecní úřad Sibřina, 250 84 Sibřina
tel. 281 970 692, mob.733 394 574
e-mail:
obec.sibrina@sibrina.cz

  Obsah www  
úřední hodiny OÚ
PO, ÚT, ČT:          8.00-12.00
ST     8.00-12.00  16.00-19.00
 
Zajímavosti

kliknutím zobrazíte podrobnou mapuObec Sibřina s částí Stupice leží v těsném sousedství východních hranic hlavního města Prahy v trojúhelníku mezi Uhříněvsí, Újezdem nad Lesy a Říčany.
Katastrální území zahrnuje obě části obce Sibřina
a Stupice.

   
kliknutím zvětšíte kliknutím zvětšíte
Sibřina Stupice
foto: Tomáš Hora THC, Letecké snímkování
Počet částí 2
Katastrální výměra [ha] 441
Počet obyvatel (11.3.2009) 581
Z toho v produkt. věku 352
Průměrný věk 40,3

Základní vybavenost obce

Pošta ano
Základní škola
Mateřská škola
ne
ano
Zdravotnické zařízení ne
Policie ne
Kanalizace (ČOV) výhled
Vodovod ano
Plynofikace ano
Naše obec patří k nejstarším v kraji. První písemná zmínka o obci pochází již z roku 1197, kdy je jmenován první známý majitel vsi Bertoldus de Zebrin a jeho dva synové Sezema a Heřman. Stávala zde tvrz, na které žili zdejší majitelé vsi a okolí. O části Stupice pochází první zmínka z r. 1346 (census) in Stopicz, ale obec je prokazatelně mnohem starší. I zde stávala tvrz.

Bohužel, obě obce měly vždy pouze zemědělský význam, kromě prvotní tvrze, která zanikla někdy okolo r. 1489 (Stupice) resp. 1621 (Sibřina) nikdy nebyly sídlem žádné vyšší šlechty. Pozdější dějiny obou obcí jsou svázány s dějinami kolodějského a později uhřiněvského panství. Nebyly sídlem fary a nestál zde ani kostel, proto se zde nedochovaly žádné historické památky.

Přesto jsou obě části díky své výjimečné poloze na hranicích Prahy zajímavé pro podnikání i pro rozvoj bydlení. Navíc naše obec v posledních několika letech provedla přípravu několika velkých akcí směřujících ke zlepšení občanské vybavenosti obce - stavbu vodovodu a plynofikace, ve výhledu je elektrifikace a kanalizace obce s napojením na ČOV.
  Charakteristika území 
Geomorfologie

Katastrální území zahrnuje obec Sibřina s částí Stupice. Území má ráz ploché pahorkatiny, která je morfologicky členěna široce rozevřeným údolím Sibřinského potoka ve směru severovýchod - jihozápad v nadmořské výšce 273 m n.m. na severovýchodním okraji území až do výšky 305 m n.m. na jižním okraji katastru. 

Území obcí je odvodňováno Sibřinským potokem, levobřežním přítokem Výmoly, která je levobřežním přítokem Labe. 

 
  Stavební a urbanistický vývoj 

Jádro obce Sibřiny leží v údolní poloze Sibřinského potoka zhruba ve výšce 280 m n.m. Obec je umístěna převážně nad jeho nivou.
Stupice leží v průměrné nadmořské výšce 290 m n.m. a terén pozvolna stoupá západním směrem k zástavbě Šlechtitelské stanice až do výšky cca 300 m n.m.. Nejnižším bodem obce je vyústění Sibřinského potoka na kótě cca 289 m n.m.

Stavební fond obcí pochází v jejich různých částech z různých období. Původní zástavba, umístěná především v centru obcí, pochází místy z konce 18. století, převážná část z 19. století. Je však poznamenána četnými pozdějšími úpravami především hospodářských částí.

Obce Sibřina a Stupice a jejich katastrální území se nacházejí v jihovýchodním sektoru Pražského metropolitního regionu. Jsou začleněny do II. zóny, která zahrnuje prstenec obcí po obvodě Prahy, které jsou s hlavním městem spjaté a plní nebo ve výhledu mohou plnit funkci rozvojového území především pro bydlení.

Obec Sibřina má úzkou prostorovou vazbu s obcí Květnice, se kterou v minulosti tvořila jeden správní celek. 

U obce Stupice významně působí docházková dostupnost území hl. města Prahy - Kolodějí za občanskou vybaveností a napojením na infrastrukturu. 
Nedaleké Úvaly jsou sídlem některých úřadů v rámci okresu - Živnostenský úřad, Stavební úřad.

Sibřina je označena jako venkovský sídelní útvar smíšeného charakteru. Má především ubytovací funkci pro obyvatelstvo dojíždějící do center pracovních příležitostí a částečně i funkci pozvolně narůstající místní drobné výroby a služeb a zemědělské výroby.

Stupice je výrazně orientována na zemědělskou výrobu se specializovanými provozy Šlechtitelské stanice osiv, střediskem STS a provozem živočišné výroby. 

V minulosti byly obce zahrnuty pod jeden správní celek s obcí Květnice. Populační i sídelní vývoj obou obcí je pod značným vlivem blízkosti hl. města Prahy a jeho snadné dopravní dostupnosti. Proto přetrvává spádovost, zejména za občanskou vybaveností, do Prahy.

Vývoj počtu obyvatel za období 1970 - 2002 má stagnující až regresivní tendenci. Domovní fond je v převážné míře tvořen rodinnými domy s hospodářským zázemím, které vznikly z původních zemědělských usedlostí. Nová bytová výstavba byla realizována na plochách obce Sibřina formou individuální bytové výstavby - rodinných domů. Předpokládá s dostavba cca 50 rodinných domů. Ve Stupicích cca 8 rodinných domů.

 
Vývoj obce Sibřina a její části Stupice
Počet obyvatel

Rok

1869

1900

1930

1950

1961

1970

1980

1991

2001

Sibřina

414

433

1596

269

460

357

377

371

368

Stupice

137

159

127

124

118

107

100

88

90

Celkem

551

592

1723

393

578

464

477

459

458

Od r. 1930 do zhruba do poloviny padesátých let byla Sibřina spojena s Novou Sibřinou, tj. východní částí Újezda n. Lesy.

Vzrůst počtu obyvatel v roce 1961 je pak zase naopak dán přičleněním části obce Květnice (tzv. Nová Květnice, místní název Habeš) k Sibřině.

Vývoj domovního a bytového fondu

Rok

1930

1950

1970

1980

1991

1993

2001

Sibřina

321

70

92

102

122

126

168

Stupice

23

25

24

22

19

19

31

Celkem

344

95

116

124

141

199

 

  Občanská vybavenost a služby 

Nedostatečná občanská vybavenost obce je dědictvím minulosti. Stejně jako u ostatních obcí regionu odpovídá její velikosti, počtu obyvatel a tím i finančním možnostem.

V obci je prakticky dobudován veřejný vodovod (???), kanalizace je v současnosti pouze dešťová - nahradila odvodňovací příkopy a stružky a odvádí dešťové vody do Sibřinského potoka. Veřejná splašková kanalizace a následné čištění odpadních vod v ČOV se připravuje.

Zásobování plynem je řešeno Pražskými plynárnami.

V obci byla provedena celková rekonstrukce a zkapacitnění rozvodů NN a zkapacitnění trafostanic.

Obě části obce jsou rovněž telefonizovány, telefonní síť byla rekonstruována a byly položeny nové kabely.

V případě služeb a obchodů - obyvatelé jsou stále odkázáni na okolní obce, především na nejbližší Újezd nad Lesy, Říčany, Úvaly a hlavně Prahu, kam také s útlumem zemědělské výroby většina obyvatel dojíždí za prací. 

Základní škola již bohužel v obci nefunguje, v roce 1996 musela být pro nedostatek dětí uzavřena. V bývalé budově školy, která stojí přibližně v polovině cesty mezi Sibřinou a Újezdem nad Lesy je nyní umístěna pouze školka a školní děti nyní jezdí do školy v Újezdě nad Lesy a Kolodějích.

Ve středu obce jsou nově opravené prostory obecního úřadu.

Se změnou vlastnických vztahů po r. 1989 dochází v obci k budování drobných výrobních provozoven.
 

Další vybavenost
  • fotbalové a nohejbalové hřiště

  • restaurace na návsi v Sibřině

  • restaurace na hřišti

  • smíšené zboží

Společenské aktivity

  Životní prostředí 

Na území obou částí obce není registrována chráněná zeleň ani vyhlášena zvláště chráněná část přírody.

Celkově je možno hodnotit území jako velmi chudé na zeleň. Z celé výměry 441,4 ha se v území nevyskytuje lesní půda a veřejná zeleň s výjimkou doprovodných alejí podél komunikací, parkové úpravy ü statku v Sibřině a na návsi ve Stupicích. Rozhodující podíl zeleně tvoří soukromá zeleň zahrad u rodinných domků v rozsahu 17,7 ha. Zbytek území je intenzivně zemědělsky využíváno.

Územím obcí protéká Sibřinský potok - levobřežní přítok Výmoly. Sibřinský potok má v celém svém průběhu provedenou regulaci toku. V obci Sibřina na něm leží rybník (s plochou 1,32 ha) u bývalého statku, který slouží k zavlažovacím účelům. Ve Stupici je návesní rybník a nádrž u Šlechtitelské stanice s celkovou plochou 0,37 ha, které slouží jako požární nádrže.

Protože obec nemá splaškovou kanalizaci s ČOV, jsou obsahy žump a septiků vyváženy do ČOV v Říčanech. 

Na území obcí se nenachází žádná povolená skládka.
Územím procházejí tyto nadřazené koridory technické infrastruktury:

  • produktovody - tranzitní plynovod

  • elektrické vedení 22 kW

Silniční síť

Základní silniční systém obsluhující území tvoří silnice I. třídy I/12 Praha - Kolín a spojka ve směru sever - jih II/101. Základní silniční systém v návazném území tvoří tzv. aglomerační okruh Prahy. Tyto hlavní silniční tahy jsou doplněny sítí silnic III. třídy a místními komunikacemi. 
Jedná se o tyto komunikace III. třídy:

III/01211 Sibiřina- Květnice (III/01213 Květnice - Dobročovice - Škvorec III/01216- II/101)
III/33313 Sibřina - Újezd nad Lesy (I/12)
III/10173 Sibřina - Sluštice (II/101)
III/0128 Sibřina - Křenice (II/101)
III/0126a Sibřina - Koloděje (Stupice III/0127)
III/38313 Sibřina - Královice (Stupice III/0127)
III/0127 Stupice - Koloděje

Katastrálním územím obcí přímo neprochází žádná trať ČSD. Železniční doprava se dotýká oblasti pouze zprostředkovaně. Severně od oblasti je vedena trať č. 010 (011) Praha - Kolín - Česká Třebová s nejbližšími stanicemi pro osobní přepravu v Úvalech a Klánovicích.

Do současné doby území obsluhovaly tyto linky autobusové dopravy: 

  • Linka 329 - Škvorec - Skalka

  • Linka 303 - Říčany - Černý most

  Upozornění  

Všechny na stránkách zveřejněné texty či fotografie podléhají autorskému zákonu
a bez písemného svolení autorů je zakázán jejich přetisk či jakékoliv publikování.

Obec Sibřina má zpracovaný územní plán obce z roku 1998,
I. změna ÚP proběhla v r. 2002.
V přípravě je vypracování nového územního plánu obce.SEZNAM ULIC
 

Sibřina - ulice a čísla popisná
[ dokument ]
Stupice - ulice a čísla popisná
[ dokument ]
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 17.12.2008


NÁVRH ZNAKU


 

 

 

 
 

Copyright©Professional WEB Design® 1998-2007