INFORMACE
Ú
řední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu. Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).
Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován buď Adobe Reader - můžete si jej zdarma stáhnou kliknutím na obrázek: po kliknutí přejdete na odkaz  popř. prohlížeč XLS souborů (ke stažení zde) anebo můžete zdarma nainstalovat 60 denní zkušební verzi MS Office: po kliknutí přejdete na odkaz
  Elektronická úřední deska Obce Sibřina
 

 Soupis dokumentů zveřejněných
 na úřední desce za rok 201
7

 DOKUMENT Vyvěšeno dne Zveřejnění do
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 15.12.2017 29.12.2017 24.1.2018 
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Oznámení o době a místě konání voleb.
18.12.2017

 

24.1.2018 
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
První zasedání okrskové volební komise
18.12.2017

 

24.1.2018 
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 29.11.2017 15.12.2017

 

24.1.2018 
Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zadání změn ÚP Hl.m.Prahy- vlna 11 14.12.2017 24.1.2018 
Obec Sibřina vyhlašuje Program na poskytování dotací na podporu kulturních a sportovních aktivit v roce 2018.
Program pro poskytnutí dotace - kulturní a sportovní aktivity.pdf
Žádost o dotaci - dotační program 2018.doc
Smlouva na dotaci spolků - nevyplněný vzor.doc
 
11.12.2017 20.3.2018
Program veřejného zasedání zastupitelstva, které se koná dne 15.12.2017 v 9,00 hodin 7.12.2017 18.12.2017
Návrh rozpočtu na rok 2018 - DSO Povýmolí 1.12.2017 20.12.2017
Návrh rozpočtu obce Sibřina na rok 2018 30.11.2017 20.12.2017
Silniční okruh kolem Prahy - závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.pdf
Silniční okruh kolem Prahy - zápis z veřejného projednání dokumentace.pdf

Vydalo Ministerstvo životního prostředí č.j.: MZP/2017/710/1992
29.11.2017 24.1.2018 
Program veřejného zasedání zastupitelstva, které se koná dne 29.11.2017 v 19,00 hodin 21.11.2017 14.12.2017
SPÚ - Oznámení o zamýšleném převodu 20.11.2017 28.2.2018
Dražební vyhláška č.j. 085 EX 7488/10-133    14.11.2017

 

16.2.2018
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
13.11.2017

 

24.1.2018 
Rozpočtové opatření č. 5/2017 9.11.2017 29.5.2018
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 31.10.2017 9.11.2017 30.11.2017
MZE - Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, zpracování těžeb nahodilých. 8.11.2017 11.4.2018
Zveřejnění oznámení veřejného projednání dokumentace vlivů záměru na životní prostředí a posudku o vlivech záměru na životní prostředí „I/12 Běchovice - Úvaly“ 24.10.2017 8.11.2017
Zveřejnění oznámení veřejného projednání dokumentace vlivů záměru na životní prostředí a posudku o vlivech záměru na životní prostředí „I/12 Běchovice - Úvaly“ 24.10.2017 8.11.2017
Program veřejného zasedání zastupitelstva, které se koná dne 31.10.2017 v 18,00 hodin 23.10.2017 2.11.2017
Výsledky voleb do PS a Parlamentu ČR v obci Sibřina. 23.10.2017 2.11.2017
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 4.10.2017 18.10.2017 9.11.2017
Rozpočtové opatření č. 4/2017 12.10.2017 9.11.2017
Veřejná výzva na obsazení pracovního místa účetní ÚSC obec Sibřina. 12.10.2017

 

2.11.2017
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- Z 2835-00 11.10.2017 30.11.2017
Oznámení o zahájení stavebního řízení - Chodník 3- Stupice -OD. 11.10.2017 2.11.2017
Oznámení o zahájení stavebního řízení - Stezka pro chodce a cyklisty Sibřina -OD. 11.10.2017 2.11.2017
Oznámení o zahájení stavebního řízení - Stezka pro chodce a cyklisty Stupice -OD. 11.10.2017 2.11.2017
Posuzovani vlivu na ŽP - přeložka I-12.pdf
Dokumentace a posudek vlivů záměru na životní prostředí: „I/12 Běchovice - Úvaly"“
Do posudku lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových
stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/eia) a na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia), pod kódem záměru MZP473.
 
10.10.2017 14.12.2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017.
Oznámení o době a místě konání voleb do PS a Parmalentu ČR
4.10.2017 24.10.2017
Dokončení obnovy katastrálního operátu - Květnice 2.10.2017

 

2.11.2017
Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - výjezd ze stavby 29.9.2017

 

26.10.2017
Program veřejného zasedání zastupitelstva, které se koná dne 4.10.2017 od 18,00 hodin 26.9.2017

 

19.10.2017
Sibřina - Agenda nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
nedostatečné zapsané osoby, aktualizace k 1.8.2017
25.9.2017

 

19.10.2017
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- aktualizace č. 2 - koridor Rychlého spojení 22.9.2017

 

6.12.2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017.
Svolání prvního zasedání okrskové volební komise.
22.9.2017 24.10.2017
ČEZ Distribuce, a.s. - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.  20.9.2017 4.4.2018
Oznámení veřejného projednání dokumentace vlivů záměru „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice – dálnice D1“ na životní prostředí 15.9.2017 12.10.2017
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 6.9.2017 15.9.2017 26.10.2017
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 29.8.2017 15.9.2017 26.10.2017
MZE . Návrh opatření obecné povahy, zákaz těžby smrk, borovice. 15.9.2017 26.10.2017
Posudek o vlivech záměru Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice – dálnice D1 na životní prostředí

Do posudku lze nahlížet v úředních hodinách OÚ, lze také nahlédnout elektronicky v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí http://www.cenia.cz/eia a na stránkách Ministerstva životního prostředí http://www.mzp.cz/eia, pod kódem záměru MZP472.

Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené správní úřady a dotčené územní samosprávné celky mohou zaslat své písemné vyjádření k posudku ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o posudku na úředních deskách dotčených krajů.
 
8.9.2017

 

12.10.2017
Veřejná dražební vyhláška č. j. 085 EX 1164/17-18, předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na nemovitých věcech ve vlastnictví povinného. 7.9.2017

 

26.10.2017
Rozpočtové opatření č. 3/2017 7.9.2017

 

29.5.2018
Program veřejného zasedání zastupitelstva, které se koná dne 6.9.2017 od 19,00 hodin 29.8.2017 8.9.2017
Program veřejného zasedání zastupitelstva, které se koná dne 29.8.2017 od 19,00 hodin 21.8.2017 8.9.2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - 20. a 21. října 2017
Poskytnutí informace o počtu a sídle voleních okrsků
15.8.2017

 

12.10.2017
Oznámení o výkonu topografických prací. 9.8.2017

 

20.9.2017
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 30.6.2017

 

24.7.2017

 

14.8.2017
Program veřejného zasedání zastupitelstva, které se koná dne 30.6.2017 od 8,00 hodin 22.6.2017  3.7.2017
Rozpočtové opatření č. 2/2017 9.6.2017 29.5.2018
Dražební vyhláška č.j. 476DD2017 o konání opakované dražby dobrovolné. 8.6.2017

 

18.7.2017

 

Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 1.6.2017 6.6.2017

 

 3.7.2017
DSO Povýmolí - Závěrečný účet za rok 2016.pdf
DSO Povýmolí - Zpráva o výsledku přezkoumíní hospodaření za rok 2016.pdf
Přílohy:
FIN 2-12-2016.pdf
Příloha 12-2016.pdf
Rozvaha 12-2016.pdf
VZZ12-2016.pdf
ZÚ 2016.pdf
 
5.6.2017 21.6.2017
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 24.5.2017 2.6.2017 20.6.2017
Program veřejného zasedání zastupitelstva, které se koná dne 1.6.2017 od 17.30 hodin 24.5.2017

 

2.6.2017
Veřejná vyhláška - stavební povolení na stavbu "Polní cesta VPCS3 Sibřina" 18.5.2017

 

16.6.2017
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí, ÚZSVM č. SHMS/024/2017 17.5.2017 20.6.2017 
Program veřejného zasedání zastupitelstva, které se koná dne 24.5.2017 od 18,00 hodin 16.5.2017 24.5.2017
Zveřejnění dokumentace vlivů záměru na ŽP - I-12. 11.5.2017 31.5.2017
Rozpočtové opatření 1/2017. 11.5.2017 16.6.2017
Rozpočtové opatření 1/2017. 11.5.2017 29.5.2018
Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 10 ÚP HMP 3.5.2017 16.6.2017
Veřejná vyhláška - zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam "Daň z nemovitých věcí na rok 2017", vydal FÚ pro Středočeský kraj, 27.4.2017 31.5.2017
Porovnání položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů. 26.4.2017 19.5.2017
Veřejná vyhláška - společné jednání Z 2776-00 24.4.2017  3.7.2017
Rozpočtové opatření 7-2016 24.4.2017 19.5.2017 
Zveřejnění dokumentace vlivů záměru na ŽP "Silniční okruh kolem Prahy, stavby 511, Běchovice - dálnice D1" 21.4.2017 31.5.2017
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- Z 3083-00.
Oznámení - zadání změny Z3083-00 - příloha.
Oznámení - zadání změny Z3083-00.
19.4.2017 31.5.2017
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 12.4.2017
pozn.: v usnesení došlo k doplnění hlasujících zastupitelů.
18.4.2017

 

11.5.2017
Veřejná vyhláška - návrh změny Z 2440-00.pdf
Přílohy:
Zadání změny Z2440-00 - mapa.pdf
Zadání změny Z2440-00 - tabulka.pdf
Zadání změny Z2440-00 - příloha.pdf
Zadání změny Z2440-00.pdf
Oznámení - návrh zadání změny Z2440-00.pdf

 
18.4.2017 31.5.2017
Oznámení aplikace přípravku nebezpečného pro včely
Příloha:
Informace o přípravku a místu aplikace
18.4.2017

 

11.5.2017
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 12.4.2017
pozn.: v usnesení došlo k doplnění hlasujících zastupitelů.
18.4.2017

 

11.5.2017
Oznámení aplikace přípravku nebezpečného pro včely
Příloha:
Informace o přípravku a místu aplikace
18.4.2017

 

11.5.2017
Žádost a odpověď na žádost o informaci ze dne 26.3.2017.pdf 10.4.2017 11.5.2017
Veřejná vyhláška, Oznámení o zahájení stavebního řízení "Polní cesta VPCS3 Sibřina" 5.4.2017 25.4.2017
Program veřejného zasedání zastupitelstva, které se koná dne 12.4.2017 od 18,00 hodin 4.4.2017 18.4.2017
Výzva k předkládání žádostí o příspěvek na obnovu kulturních památek pro rok 2017 29.3.2017 11.5.2017
Výzva k předkládání žádostí o příspěvek na obnovu kulturních památek pro rok 2017 29.3.2017 11.5.2017
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- Oznámení o zpracování a zveřejnění Návrhu zprávy o uplatňování Zásad ÚR HMP v uplynulém období říjen 2014 - březen 2017 15.3.2017 3.5.2017
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- změna Z3016-00 7.3.2017

 

3.5.2017

  

Vyhláška - Rozhodnutí o umístění stavby "Vodovod Sibřina, Stupice - větve C3, A6 a A8 v k.ú. Stupice. 6.3.2017 24.3.2017
Obec Sibřina vyhlašuje Program pro poskytování dotací na podporu kulturních a sportovních aktivit v roce 2017.
Příloha:
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Sibřina
Žádost o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obec Sibřina na rok 2017

 
3.3.2017 8.9.2017
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 22.2.2017
Příloha:
Program pro poskytování dotací na podporu kulturních a sportovních aktivit v roce 2017.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Sibřina
Žádost o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obec Sibřina na rok 2017

 
3.3.2017 21.3.2017
Rozhodnutí o umístění stavby na stavbu "RD s garáží" 1.3.2017 21.3.2017 
Sibřina - Agenda nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
nedostatečné zapsané osoby, aktualizace k 1.2.2017
1.3.2017 21.3.2017 
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Rekonstrukce chodníku před OÚ Sibřina"
Výzva - chodník.

Přílohy výzvy (ke stažení ve formátu ZIP)
 
27.2.2017  24.3.2017
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Zateplení objektu OÚ Sibřina".
Výzva - zateplení.

Přílohy výzvy (ke stažení ve formátu ZIP)
 
27.2.2017  24.3.2017
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje HMP 20.2.2017  11.5.2017
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochran jiných volně žijících živočichů na území Středočeského kraje.
Opatření obecné povahy - kormorán velký.pdf

 
20.2.2017  21.3.2017 
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje HMP 20.2.2017  11.5.2017
Veřejná vyhláška - Zahájení vystavení a projednání Návrhu změny č. 4 ÚP Sluštice. 20.2.2017  21.3.2017 
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná 22. 2. 2017 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sibřina. 14.2.2017  23.2.2017 
Návrh rozpočtu obce Sibřina na rok 2017
Rozpočet 2017 dle paragrafů
6.2.2017  23.2.2017
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- zadání změn vlna 02 3.2.2017  21.3.2017 
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - za rok 2016 2.2.2017  21.2.2017 
Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání "Vodovod Sibřina, Stupice - věte D3, A6 a A8. 12.1.2017  7.2.2017 
Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání "Vodovod Sibřina, Stupice - věte D3, A6 a A8. 12.1.2017  7.2.2017
Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce chodníku OÚ Sibřina" 11.1.2017  21.2.2017 
Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení  na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Zateplení objektru OÚ Sibřina" 11.1.2017  21.2.2017 
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Úvaly a obcí Sibřina,  Městská policie Úvaly 3.1.2017 20.1.2017
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 21.12.2016 31.12.2016 18.1.2017 
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce chodníku OÚ Sibřina"
Příloha - dokumentace ke stažení ve formátu ZIP
30.12.2016 11.1.2017
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Zateplení objektru OÚ Sibřina"
Příloha - dokumentace ke stažení ve formátu ZIP
30.12.2016 11.1.2017
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 7.12.2016 24.1.2017 
Veřejná vyhláška - Hl.m.Praha- Z2835-00 22.11.2016 20.1.2017
Upozornění k odstranění a okleštění stromů - ČEZ Distribuce 8.9.2016 11.5.2017
 
 

Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2017
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2016
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2015
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2014
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2013
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2012
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2011
Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2010

© Obec Sibřina 1998-2013, 30.05.2018 22:02:35